,,Ciepłe Mieszkanie” z korzyścią dla jakości powietrza

„Ciepłe Mieszkanie” to kolejny program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. NFOŚiGW przeznaczy na ten cel do końca 2023 roku 1,4 mld zł. Z puli tej na dofinansowanie przedsięwzięć w województwie śląskim przewidziano prawie 124 mln zł. Natomiast kwota dotacji, jaką będzie można uzyskać dla jednego lokalu mieszkalnego, ma wynosić od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł (w zależności od dochodów).


Cel programu “Ciepłe Mieszkanie”

Program “Ciepłe Mieszkanie” ogłoszony został w drugiej połowie lipca br. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w mieszkaniach, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dotacje są udzielane na wymianę “kopciuchów”, które mają zostać zastąpione: kotłami gazowymi kondensacyjnymi, kotłami na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewaniem elektrycznym, pompami ciepła powietrze/woda lub pompami ciepła powietrze/powietrze albo podłączeniem lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Poza tym dofinansowanie będzie można przeznaczyć na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, a także wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie również przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Ogółem w całej Polsce “Ciepłym Mieszkaniem” zostanie objętych co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. - Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. - Przeznaczamy kwotę 1,4 mld złotych na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań. Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji i rozpoczną remonty w swoich domach – dodaje.


Kto będzie mógł na tym skorzystać?

Beneficjentem programu są gminy. To one mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych odpowiedniemu dla lokalizacji Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez NFOŚiGW, a dopiero później gminy mogą udzielić dofinansowania beneficjentom docelowym, czyli osobom fizycznym, które mają tytuł do lokalu mieszkalnego. Oczywiście musi się on mieścić w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który znajduje się na terenie gminy wnioskującej o dotację. Te mogą starać się o dofinansowanie w WFOŚiGW w ramach dwóch naborów. Pierwszy z nich potrwa do 31 grudnia tego roku. Z kolei drugi przeprowadzony zostanie do końca grudnia 2023 roku (będzie to zależne od dostępnych środków). Umowy pomiędzy gminami a WFOŚiGW (po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących) mają być zawierane do końca czerwca 2024 roku, a środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do końca 2026 roku.

- Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby. To one od 21 lipca br. mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Staraliśmy się zostawić im jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu – tłumaczy Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Jestem przekonany, że pierwsze gminy złożą wnioski o środki niemalże natychmiast, pozwala nam na takie przypuszczenie liczba pytań ze strony samorządów, które wpływały do nas w trakcie przygotowywania dokumentacji programowej - dodaje Mirowski.  


Wysokość dotacji na wymianę źródła ciepła

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych, czyli dla właścicieli mieszkań, została podzielona na trzy kategorie:

● Poziom 1 - podstawowy dotyczy każdego właściciela, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł (do 30 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny);

● Poziom 2 - podwyższony - z niego może skorzystać każdy właściciel lokalu mieszkalnego, którego dochody na miesiąc nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W tym przypadku wysokość dofinansowania wyniesie do 60 procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal;

● Poziom 3 - najwyższy - dla każdego właściciela lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo ma on prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. W tej sytuacji jest możliwość uzyskania dotacji do 90 procent kosztów kwalifikowanych, przy czym nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Dodajmy, że warunkiem otrzymania dotacji będzie deklaracja właściciela, że po wymianie źródła ciepła w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne inne o klasie niższej niż 5 według europejskiej normy EN 303-5. Ponadto, jeżeli beneficjentem końcowym jest osoba mieszkająca w gminie, która znajduje się na liście tych z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem (np. w województwie śląskim odnotowano 102 takich gmin), dofinansowanie może zostać zwiększone odpowiednio o 5 procent dla każdej grupy (35, 65, 95 proc. kosztów kwalifikowanych). Dotyczy to tych, gdzie w 2021 roku ustalono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu.


Składanie wniosków poprzez WFOŚiGW w Katowicach

Dla gmin z województwa śląskiego w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie” z NFOŚiGW przeznaczono dofinansowanie w wysokości 124 mln 900 tys. zł. Wnioski do WFOŚiGW można składać wyłącznie elektronicznie (po utworzeniu konta i zalogowaniu się) za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie internetowej gwd.nfosigw.gov.pl. Następnie gminy będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych poprzez zamieszczenie na swoich stronach internetowych ogłoszeń w tej sprawie.

JO

Źródło: NFOŚiGW