Polska Grupa Górnicza S.A.

Kopalnia „Ruda”, co naturalne, kojarzy się przede wszystkim z wydobyciem węgla. Ale oprócz swojej podstawowej działalności, jako największy pracodawca w tej części regionu, działa aktywnie na rzecz lokalnej  społeczności. Współpracuje i pomaga wielu instytucjom kulturalnym i oświatowym, współrealizuje miejskie projekty, organizuje spotkania i imprezy kulturalne. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że wokół kopalni koncentruje się znaczna część miejskiego życia…


Ruda Śląska to jedno z najbardziej górniczych miast w Polsce. KWK Ruda Polskiej Grupy Górniczej S.A. zatrudnia 5133 osoby, z czego mieszkańcy Rudy Śląskiej stanowią ponad 58 procent wszystkich pracowników. Jeśli doliczyć do tej liczby miejsca pracy w firmach współpracujących z górnictwem, to okazuje się, że dzięki kopalni utrzymuje się spory odsetek mieszkańców miasta i regionu. 

Kopalnia Węgla Kamiennego Ruda powstała 1 lipca 2016 roku z połączenia rudzkich kopalń: Bielszowice, Halemba-Wirek i Pokój. Od 2022 roku w skład kopalni Ruda wchodzą dwa Ruchy: Bielszowice oraz Halemba. Kopalnia Ruda obejmuje obszar 66,82km2 i prowadzi eksploatację w rejonie miasta Ruda Śląska, Mikołów, Zabrze, Katowice. Jest producentem węgla o wysokich parametrach jakościowych z przeznaczeniem dla ciepłownictwa, energetyki i koksownictwa. Koncesja na wydobycie węgla w zależności od obszaru górniczego ważna jest do 31.08.2044 r./2045r.

Prócz swojej podstawowej działalności, jako największy pracodawca w tej części regionu, działa aktywnie na rzecz lokalnej społeczności. Współpracuje i pomaga wielu instytucjom kulturalnym i oświatowym, współrealizuje miejskie projekty, organizuje spotkania i imprezy kulturalne dla mieszkańców ale przede wszystkim przyczynia się do poprawy życia w mieście. Warto nadmienić, że w czasie pandemii spowodowanej Covid-19 kopalnia organizowała dla pracowników i mieszkańców punkty szczepień wraz z ich niemedyczną obsługą. W okresie barbórkowym, zgodnie z górniczą tradycją, przedstawiciele kopalni biorą udział w spotkaniach w placówkach oświatowych, organizowane są koncerty orkiestr dętych z udziałem lokalnej społeczności. Kopalnia współpracuje z Domem Kultury w Bielszowicach w zakresie sprzedaży biletów na imprezy kulturalne dla pracowników i ich rodzin. 

Kopalnia Ruda znacząco zasila gminny budżet przekazując regularnie opłaty i podatki. Płatności, które uiszcza na rzecz mieszkańców to m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami czy wreszcie opłaty eksploatacyjne. W sumie w ciągu ostatnich czterech lat, od 2019 roku do połowy 2022 roku – wpłaciła do gminy, nie bagatela 54 081 861 mln. zł.

Na bieżąco realizuje także działania naprawcze w zakresie szkód górniczych. Na terenie miasta Ruda Śląska, KWK Ruda w ostatnich latach zrealizowała wiele napraw obiektów uszkodzonych na skutek działalności związanej z prowadzoną eksploatacją górniczą.

Do najważniejszych zadań należy zaliczyć te, których realizacja przyczyniła się do poprawy życia lokalnej społeczności przez naprawę infrastruktury drogowej, obiektów użyteczności publicznej, a także likwidacji zagrożeń powodziowych. Środki finansowe jakie przedsiębiorca górniczy poniósł na poszczególne zadania to :

• Gospodarka wodno-ściekowa / przebudowy kanalizacji deszczowej oraz ściekowej, regulacja stosunków wodnych, remont wałów przeciwpowodziowych Potoku Bielszowickiego, regulację potoku Jamna wraz z rekultywacją przyległego terenu / -26 478,08 tys. zł

• Infrastruktura drogowa i kolejowa - 44 385,37 tys. zł

• Remonty obiektów kulturalno-oświatowych, sakralnych - 11 291,28 tys. zł

• Obiekty sportowo rekreacyjne /wykonanie alejek spacerowych w parkach wraz z nasadzeniem zastępczym drzew/,  - 7 753,28 tys. zł

• Remonty sieci gazowych i elektroenergetycznych  - 5 604,45 tys. zł

Ponadto KWK Ruda realizuje naprawy szkód powstałych w wyniku prowadzonej eksploatacji wniesionych przez osoby fizyczne przez :wypłatę odszkodowań remontowych, odszkodowań jednorazowych oraz remontów, rektyfikacji wykonywanych przez kopalnię. Na obiekty w sektorze prywatnym jako odszkodowania remontowe wydatkowano kwotę 187 233,92 tys. zł

Dodatkowo w okresie ostatnich czterech lat wypłacono koszty zabezpieczeń nowo wznoszonych budynków na wartość 6 355,28 tys. zł. 

Na bieżąco realizowane są również wypłaty odszkodowań związanych z dodatkowym zabezpieczeniem obiektów budowlanych będących w zasięgu wpływu projektowanej eksploatacji. 

Kopalnia współpracuje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej jak również z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów w Katowicach w aspekcie prowadzenia obchodów kontrolnych w rejonach prowadzonej eksploatacji oraz usuwania ewentualnych awarii magistrali wody pitnej będącej ich własnością. 

Bardzo ważnym aspektem związanym z usuwaniem szkód górniczych jest likwidacja zagrożeń powodziowych. W 2020r zawarto umowę na wykonanie „Koncepcji i projektu technicznego na przeprowadzenie wód potoku Bielszowickiego pod zakładem głównym KWK Ruda Ruch Bielszowice”. Obecnie, Kopalnia jest na etapie zakończenia I etapu prac, czyli wybrania odpowiedniego wariantu robót. Realizacja powyższego zlikwiduje ryzyko zagrożenia powodziowego w rejonie Potoku Bielszowickiego na odcinku od ulicy Gabora do wlotu istniejącej sztolni. Dla Aglomeracji miasta Ruda Śląska duże znaczenie ma korzystanie z trzech wiaduktów zlokalizowanych w ciągu ulic 1-go Maja, Kochłowickiej oraz Orzeszkowej, których właścicielem jest kopalnia i wszystkie koszty związane z ich utrzymaniem ponosi przedsiębiorca. Wiadukty te stanowią podstawowe ciągi komunikacyjne dla mieszkańców Miasta Ruda Śląska jak i miast ościennych. KWK Ruda również uczestniczyła w realizacji projektu pod nazwą „ Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska” realizowanego w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego pn. „LUMAT – Implementation of Sustainable Land use In Integrated Enviromenttal Management of functional Urban Areas”. Przekazano eksponaty taboru kolejowego w celu utworzenia ekspozycji w Miasteczku Ruchu Drogowego w Rudzie Śląskiej. Obecnie w przygotowaniu jest darowizna na rzecz Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, gdzie przedmiotem jest nieużytkowany sprzęt po zlikwidowanym ruchu kopalni Ruda - Ruch Pokój. Kopalnia oczywiście wspiera także miasta na terenie których prowadzi wydobycie. W ostatnich latach przekazała darowizny na rzecz instytucji muzealnych: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach. Warto wspomnieć, że kopalnia na rzecz Gmin Górniczych w latach 2008-2015 w celu realizacji projektów unijnych, mających na celu stworzenie przestrzeni na potrzeby lokalnej społeczności, przekazała nieruchomości o łącznej powierzchni 1,8116 ha.