Polska Grupa Górnicza

Niskoemisyjne paliwo ze śląskiego węgla


Spalanie niskoemisyjnego Groszku Premium Karolinka może zredukować emisję zanieczyszczeń nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do emisji towarzyszącej spalaniu tradycyjnych paliw węglowych – potwierdzają to wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez ekspertów z Instytutu Paliw i Energii w Zabrzu. Istotne jest również to, że dzięki parametrom Karolinki redukcja emisji następuje w każdym przypadku, niezależnie od klasy kotła, w którym następuje zużycie Groszku Premium Karolinka.


Niskoemisyjny Groszek Premium Karolinka to paliwo węglowe wytworzone z wyselekcjonowanych w procesie technologicznym, wysokojakościowych Groszków produkowanych w kopalniach PGG SA oraz z kluczowego komponentu, jakim jest przetworzony termicznie węgiel energetyczny znany na rynku, jako innowacyjne paliwo węglowe o nazwie własnej Błękitny Plus® lub jako Błękitny Węgiel czy inaczej Blue Coal. Zanim Groszek Premium Karolinka trafił na rynek specjaliści w PGG SA przeprowadzili złożony proces projektowo badawczy, w wyniku którego zdecydowano o zaoferowaniu klientom optymalnej (w ich ocenie), kompozycji składników tworzących nowoczesne paliwo węglowe. Celem potwierdzenia uzyskanych i empirycznie zweryfikowanych rezultatów zlecono przeprowadzenie badań wielkości emisji towarzyszących spalaniu Karolinki Instytutowi Paliw i Energii (ITPiE) z Zabrza. Przeprowadzone przez badaczy z ITPiE testy i pomiary dowiodły, że sumaryczna redukcja rozpatrywanej emisji równoważnej w przypadku zastąpienia paliwa bazowego Groszkiem Premium Karolinka przekroczyła 55 %.  Kolejnym krokiem na ścieżce weryfikacji wiedzy o jakości oferowanego innowacyjnego paliwa węglowego było przeprowadzenie pomiarów wielkości emisji towarzyszącej wykorzystaniu Groszku Premium Karolinka w trakcie normalnej eksploatacji węglowych kotłów automatycznych zainstalowanych u użytkowników paliw węglowych oraz w warunkach laboratoryjnych u producentów kotłów na paliwa stałe, którzy wyrazili na to zgodę i dysponowali dostateczną aparaturą umożliwiającą przeprowadzenie stosownych pomiarów. W rezultacie testów i pomiarów zrealizowanych na kotłach użytkowników i producentów kotłów uzyskano potwierdzenie oczekiwanych rezultatów. Redukcje emisji gazowych i pyłowych zależnie od badanego zanieczyszczenia wynosiły od kilku do kilkudziesięciu procent, zależnie od jakości i stanu kotłów na których realizowano pomiary. Dodatkowym ustaleniem z przeprowadzanych analiz była możliwość kilkunastoprocentowego ograniczenia wielkości zużycia paliwa węglowego w przypadku zastosowania Groszku Premium Karolinka niż w przypadku paliwa bazowego. Zauważyć należy, że mniejsze zużycie spalanego paliwa zawsze jest następstwem parametrów Karolinki, ale niezbędne są tu również: utrzymywanie właściwego stanu technicznego kotła oraz umiejętności pełnego wykorzystania jego możliwości regulacyjnych. Podkreślić należy, że Groszek Premium Karolinka jest paliwem węglowym dedykowanym do wykorzystania w automatycznych kotłach węglowych spełniających standard Eco design, jednakże z powodzeniem może on być stosowany jako paliwo alternatywne, również w kotłach niższej klasy a nawet takich z ręcznym podawaniem paliwa. Zawsze w przypadku korzystania z paliwa częściowo odgazowanego uzyskamy jakże oczekiwaną redukcję emisji zanieczyszczeń. 

Kolejną korzystną właściwością wykorzystania Groszku Premium Karolinka jest mniejsze oddziaływanie oczyszczonego węgla na eksploatowane urządzenie, a w następstwie bezdymności nawet układ spalinowy.


W krótkiej informacji o nowoczesnym a jednocześnie tradycyjnym paliwie węglowy koniecznie należy wymienić jego podstawowe parametry i cechy, które w opinii dotychczasowych nabywców decydują o stale wzrastającym popycie na to paliwo:

– stabilność i powtarzalność parametrów jakościowych – rezultat zaawansowanego procesu technologicznego 

– ułatwiony zapłon i stabilne spalanie – efekt uzyskany w związku z zastosowaniem dodatku antysmogowego

– wysoka wartość opałowa  (minimum 27 MJ/kg)

– zawartość popiołu (maksymalnie 7 %)

– zawartość wilgoci  (maksymalnie 10 %)

– uziarnienie (5 – 25 mm)


Podsumowując Groszek Premium Karolinka oferowany na rynku od stycznia 2022 roku w pełni zasłużenie stał się hitem rynku węgla opałowego a zdecydowały o tym te jego cechy, które przyniosły nabywcom wymierne korzyści. Wśród najczęściej przez nich wymienianych wskazać należy na:

– optymalną relację jakość – cena, co w konsekwencji obniża koszty zakupu paliwa,

– wysoką (jak na polskie realia rynkowe) wartość opałową pozwalającą na kupowanie i magazynowanie mniejszych ilości paliwa, co ostatecznie obniża koszty ogrzewania,

– stabilność i powtarzalność parametrów fizykochemicznych skutkująca równomierną pracą kotła bez konieczności regulowania czy ustawiania nastawień kotła,

– obniżoną zawartość zanieczyszczeń ograniczającą oddziaływanie na środowisko naturalne i zmniejszającą nakład pracy związany z czyszczeniem układu spalinowego i urządzenia grzewczego.

Wobec powyższego zapraszamy do skorzystania z oferty Polskiej Grupy Górniczej. Szczegóły na stronie internetowej www.pgg.pl w zakładce strefa klienta z możliwością wyboru opcji zakupu:

– bezpośrednio w kopalni https://www.pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/kopalnie-wegla- kamiennego lub  – w sklepie internetowym www.sklep.pgg.pl.