30 mln zł na 7 programów WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma ambitne plany na ten rok. Podczas styczniowej konferencji prezes katowickiego WFOŚiGW zapowiedział rozpoczęcie w 2023 roku siedmiu zupełnie nowych programów. To: „Ekopracownia pod chmurką”, „Zielona przestrzeń”, „Zielono-niebieska infrastruktura”, „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”, „Bezpieczny Strażak”, „Eko Remiza” oraz „Przydomowa oczyszczalnia”. W sumie na dofinansowanie ich realizacji w tym roku katowicki Fundusz przeznaczy ok. 30 mln zł.


Potrzeby na pierwszym miejscu

– Jesteśmy cały czas w kontakcie ze wszystkimi grupami społecznymi. Obserwujemy, rozmawiamy i na bieżąco monitorujemy, jakie jest zapotrzebowanie na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska. A jako Fundusz jesteśmy po to, żeby te działania wspierać finansowo, stąd nowe programy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

– Nowe programy są bardzo interesujące, bo stanowią uzupełnienie fundamentalnych projektów Funduszu. To program chociażby wspierania zakupu specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych oraz bardzo ciekawe inicjatywy dotyczące gospodarowania przestrzenią miejską. Z jednej strony mamy zieloną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej strony interesujący program dotyczący zajęć pod chmurką, w ramach którego powstanie przestrzeń przy placówkach oświatowych, gdzie dzieci i młodzież będą mogły czerpać edukację - podsumował wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek. - Wymieniłem trzy z siedmiu projektów, które mają ogromne znaczenie, również gospodarcze, jak chociażby dotychczasowy program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców („50 kW na start”) dla polskich i śląskich przedsiębiorców. Tutaj fundusze wspierające te inwestycje także są przewidziane - dodał.


Wsparcie dla strażaków ochotników

Wspomniany przez wojewodę śląskiego program „Bezpieczny Strażak” zakłada dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska. Chodzi m.in. o ratowniczy sprzęt pneumatyczny, kamery termowizyjne, drony, wysokociśnieniowe systemy gasząco-tnące oraz sprzęt transportowy (lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, quad, łódź ratowniczą, ponton ratowniczy, silnik do łodzi/pontonu, przyczepę do łodzi/pontonu/quada). Ponadto dopuszcza się możliwość dofinansowania innych kategorii sprzętu, pojazdów i wyposażenia niewymienionych powyżej, o ile są one niezbędne dla Jednostki OSP i zostaną pozytywnie zaopiniowane przez powiatowe/miejskie PSP oraz będą miały znaczący wpływ na wzmocnienie potencjału operacyjnego danej Jednostki OSP. O dotacje starać mogą się ochotnicze straże pożarne z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Do “rozdania” jest 2 mln zł. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Wśród nowości katowickiego WFOŚiGW jest także program “Eko Remiza”, który również wychodzi naprzeciw potrzebom strażaków ochotników. OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażackich remiz, których stan w wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia. Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy, polegające na:

● termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku) - wykonanej na podstawie audytu energetycznego lub opracowania określającego zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej po modernizacji (w przypadku gdy termomodernizacja obejmuje wyłącznie wymianę okien i drzwi/bram);

● zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych);

● zakupie i montażu instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej;

● modernizacji źródła ciepła, tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel);

● modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.;

● likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;

● ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.


Dla ochrony wodnych zasobów

Ponadto w lutym br. katowicki Fundusz ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”. Jego celem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2023-2024 (termin zakończenia zadania to 31 października 2024 roku), a nabór prowadzony będzie do 31 października br. lub do wyczerpania alokacji środków. Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem. W tym przypadku do rozdysponowania na dofinansowanie jest aż 10 mln zł (największa pula spośród siedmiu, nowych programów). Dotację można pozyskać na: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieską infrastrukturę (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptację istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych).

Walka o jeszcze lepszą jakość powietrza. Jeżeli chodzi o stan powietrza w naszym regionie, to katowicki Fundusz kontynuował będzie w tym roku program “Czyste Powietrze”, który w 2022 r. pochłonął ok. 542 mln zł. Jest on przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynoszą do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Do tego dochodzi dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100 proc. (maksymalnie 1,2 tys. zł). 

– Tak jak w roku 2022 udzieliliśmy dofinansowania na ok. 500 mln zł, tak szacujemy, że podobna będzie wartość w tym roku – zapowiada prezes Tomasz Bednarek. Jednak katowicki WFOŚiGW idzie w tym roku o krok dalej, wprowadzając program „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”. Nabór dotyczy wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. na terenie województwa śląskiego. Można starać się o dotację do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego zadania (lokalizacji) nie może przekroczyć 200 tys zł. Do 31 marca o wsparcie (do dyspozycji jest w sumie 7 mln zł) mogą starać się osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność polegająca na:

● świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

● prowadzeniu działalności z zakresu pomocy społecznej,

● prowadzeniu noclegowni albo ogrzewalni,

● działalności organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

● prowadzeniu działalności systemu oświaty,

● prowadzeniu działalności z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

● prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego,

● prowadzeniu działalności kulturalnej,

● prowadzeniu działalności archiwalnej,

● prowadzeniu działalności zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

● prowadzeniu działalności z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,

● prowadzeniu działalności z zakresu administracji publicznej.