Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna


Rekordowe wyniki KSSE

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podsumowuje pierwsze półrocze 2021 roku. Korzystne i elastyczne formy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach przepisów PSI – przekładają się na rekordowe wyniki KSSE w ostatnich latach.


10 maja 2021 r. minęły trzy lata funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Jak podkreśla dr Janusz Michałek, prezes Zarządu KSSE S.A. – Mechanizm udzielania pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu dzięki istotnym modyfikacjom w stosunku do rozwiązań specjalnych stref ekonomicznych bardzo korzystnie wpływa na poszerzenie możliwości wspierania przedsiębiorców w realizacji ich projektów. Głównym czynnikiem jest znaczące uelastycznienie możliwości uzyskania wsparcia: 1. procedura wydawania decyzji o wsparciu prowadzona jest przez wszystkich zarządzających w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, co ma wpływ na jej standaryzację; 2. zarówno przepisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, przepisy aktów wykonawczych czy k.p.a. określają minimalny zakres dokumentacji jaka podlega ocenie – wzór wniosku został określony w rozporządzeniu, a spółka zarządzająca prowadząc postępowanie wymagać może jedynie koniecznych i niezbędnych dokumentów; 3. inwestor wskazując we wniosku konkretną lokalizację dla planowanej inwestycji (dane geodezyjne) nie musi posiadać tytułu prawnego do nieruchomości na etapie wnioskowania i wyłącznie w interesie inwestora leży, aby przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego taki tytuł pozyskać (np. kupując nieruchomość za pośrednictwem spółki zarządzającej); 4. co do zasady, całe postępowanie w sprawie wydania decyzji powinno trwać maksymalnie 30 (60) dni, co znacznie skraca realizację procesu inwestycyjnego objętego wsparciem. To, że przepisy o PSI stanowią korzystną formę wsparcia dla przedsiębiorców, potwierdzają dane KSSE. W roku 2019 i 2020 KSSE osiągała rekordowe wyniki w zakresie liczby i wartości pozyskanych nowych inwestycji i to biorąc pod uwagę 25-letni okres jej funkcjonowania. W roku 2020 pozyskaliśmy 57 nowych projektów inwestycyjnych na kwotę ponad pięciu miliardów złotych. W ramach tych projektów mamy zarówno projekty firm z sektora MSP, jak również firm dużych, które przystąpiły do realizacji inwestycji o znaczącej wartości. Warte podkreślenia jest, że rok 2020, to rok, którego II oraz IV kwartał był formalnie okresem pandemii COVID-19!!! Połowa roku, dodatkowo roku jubileuszowego (25 lat KSSE), to świetny moment do podsumowania działań ostatnich sześciu miesięcy. – Nie ukrywam, że rekordowy 2020 r. skłaniał nas raczej do ostrożnej oceny, że powtórzenie tego osiągnięcia w roku 2021 r. nie będzie możliwe. Przede wszystkim z uwagi na przewidywany spadek gotowości do inwestycji wynikającej z niepewności wywołanej stanem pandemii – przypomina prezes KSSE. – Analizując jednak dane za 2021 r. przewidujemy, że powinniśmy wydać decyzje o wsparciu w podobnej liczbie jak w roku 2020, z tym jednak, że całościowo wartość inwestycji może być niższa. Badając napływ inwestycji w 2021 możemy podkreślić, iż znaczna część nowych projektów to inwestycje firm polskich, z sektora MŚP. To pokazuje, że Polska Strefa Inwestycji spełnia swoje podstawowe założenia i przyczynia się do wzrostu inwestycji prywatnych oraz zachęca do realizacji nowych – informuje dr Janusz Michałek. Poniżej przedstawiamy syntetyczne dane za sześć miesięcy 2021 r. Mówiąc o inwestycjach realizowanych na terenach przygotowanych staraniem czy z udziałem Katowickiej SSE S.A. warto zauważyć, że z naszej oferty korzystają również przedsiębiorcy, którzy nie uzyskują decyzji o wsparciu, ale deklarują zatrudnienie i wydatki inwestycyjne na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uwzględniając tego typu projekty, ogólna wartość pozyskanych inwestycji do końca czerwca 2021 wyniosła ponad 4,5 mld zł!!!